Medlem af Dansk Industri  di-logo

Vognmandskurser

Målrettet til bus- & godsbranchen

 
 
 

Hvordan bliver du OST vognmand?

Med en tilladelse til offentlig servicetrafik kan du udføre offentlig service trafik (almindelig rutekørsel) for et trafikselskab.

Det er en betingelse for at få udstedt tilladelse til offentlig service trafik, at du har kontrakt om udførelse af offentlig service trafik for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber. En tilladelse til offentlig service trafik udstedes for en 10-årig periode, hvorefter de kan fornyes.

Ansøgning indsendes til Trafikstyrelsen ved at udfylde og indsende "Ansøgning om tilladelse til offentlig service trafik".

For at få en tilladelse til offentlig service trafik skal du i øvrigt opfylde krav om:

  • Faglige kvalifikationer
  • Økonomi
  • Restancer til det offentlige
  • Vandel og god skik

Kvalifikationer
Inden for de seneste 10 år skal du have gennemgået et taxivognmandskursus eller et busvognmandskursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der udfører personbefordring. Du skal dog bestå den samme prøve som de ansøgere, der har gennemført kurset.

Ansøgere, der enten har tilladelse i henhold til taxiloven (taxitilladelse, limousinetilladelse, sygetransporttilladelse), har bustilladelse eller er godkendt som transportleder i en buskørselsvirksomhed, opfylder kravet til faglige kvalifikationer.

Økonomi
Du skal have en vis egenkapital for at få tilladelse til offentlig service trafik. Kravet er 50.000 kr. for den første tilladelse efter taxiloven og er herefter 25.000 kr. for hver yderligere tilladelse efter taxiloven. Alle tilladelsestyper efter taxiloven (taxitilladelser, limousinetilladelser, syge-transporttilladelser) indgår i egenkapitalkravet.

Du kan dokumentere opfyldelse af kravet til egenkapital ved:

  • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller
  • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab eller
  • Anvendelse af et selskabs seneste underskrevne årsrapport m.v.

Revisorerklæring og garanti skal udfærdiges med en særlig tekst, som fremgår af Trafikstyrelsens vejledning om revisorerklæring og vejledning om garantistillelse, der kan findes ved at benytte linket øverst til højre.

Restancer til det offentlige
Du kan ikke få tilladelse til offentlig service trafik, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.


Vandel og god skik
Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.

Du skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om særlige omstændigheder ved tidligere konkurs eller betalingsstandsning kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.

Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Krav til chauffører
Chauffører, der udfører kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig service trafik, skal enten have et førerkort eller efter den 1. september 2001 have gennemført og bestået et taxichaufførkursus godkendt af Trafikstyrelsen. Førerkort eller dokumentation fra kursusstedet for, at kurset er gennemført og bestået, skal medbringes under kørslen og efter anmodning forevises for politiet.

Løn- og arbejdsvilkår for virksomhedens chauffører
En indehaver af en tilladelse til offentlig service trafik skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening. Men chaufførernes løn- og arbejdsvilkår skal følge en kollektiv overenskomst for chauffører, der udfører offentlig service trafik.

Der findes følgende landsdækkende overenskomster for chauffører, der udfører offentlig servicetrafik:

Trafikstyrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af overenskomsterne. Du må derfor hente hjælp hos dine egne rådgivere, hvis du har spørgsmål til den enkelte overenskomst.

Kontakt evt. Mikael Amnitsbøl fra Dansk Industri på telefon 3377 3548, for nærmere information om ATD overenskomsten.

Hvad sker der med din henvendelse?
Når Trafikstyrelsen har modtaget din ansøgning, indhentes straffeattest samt oplysning om forfalden gæld til det offentlige.

Hvad kan du forvente?
Du kan forvente at få en skriftlig afgørelse fra Trafikstyrelsen senest 8 uger efter, at de har modtaget din ansøgning.

Afgørelsen kan være, at du får tilladelse, eller at du skal indsende kontrakt med et trafikselskab, før du kan få tilladelse. Hvis du får afslag på din ansøgning, får du en begrundelse. Du kan ikke klage over vores afgørelse til andre myndigheder. Du kan dog altid henvende dig til Trafikstyrelsen igen, hvis du mener, at der er grundlag for at få sagen genoptaget.

Forhåndsgodkendelse
For at deltage i udbud vedrørende Flextrafik (offentlig service trafik) kræver trafikselskaberne, at ansøgere, der ikke har tilladelse til offentlig servicetrafik, skal have en forhåndsgodkendelse fra Trafikstyrelsen.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse indsendes til Trafikstyrelsen ved at udfylde og indsende "Ansøgning om forhåndsgodkendelse som indehaver af tilladelse til offentlig service trafik". Find den på www.trafikstyrelsen.dk

I forhåndsgodkendelsen bekræfter Trafikstyrelsen, at ansøger på tidspunktet for udstedelse af forhåndsgodkendelsen opfylder taxilovgivningens krav til vandel, restancer til det offentlige og faglige kvalifikationer.

Du kan søge om forhåndsgodkendelse, selv om du endnu ikke har gennemført og bestået et af Trafikstyrelsen godkendt taxi- eller busvognmandskursus. Det vil så fremgå af forhåndsgodkendelsen, at det er en betingelse for at opfylde kravet til faglige kvalifikationer, at kursus er gennemført og bestået.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse senest 4 uger efter, at Trafikstyrelsen har modtaget din ansøgning.

Du skal være opmærksom på, at hvis du tildeles en kontrakt efter udbuddet, skal du udfylde og indsende ”Ansøgning om tilladelse til offentlig service trafik”. For at få udstedt en tilladelse skal du dokumentere at opfylde taxilovgivningens kvalifikationskrav, herunder egenkapitalkravet.